Privacyverklaring

Privacyverklaring I&DT B.V.

De onderstaande cookie- en privacyverklaring is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met I&DT B.V, Lagedijk 308, 1544 BX, Zaandijk, KvK: 08088618. De huidige op de Website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is zolang u de Website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Versie: 01

Laatst gewijzigd: 3 februari 2022

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij I&DT hechten wij groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke regelgeving. Voor alle informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/ .

Bij het gebruiken van onze website https://idt.nl verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat I&DT in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. I&DT gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • Het gebruik maken van functionaliteiten op onze website;
 • De uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • Relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom vraagt;
 • Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • Product- en dienstontwikkeling;
 • Het bepalen van strategie en beleid. 

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor de hier bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • NAW-gegevens;
 • Bedrijfsgegevens;
 • Bankgegevens;
 • Functie;
 • E-mailadres;
 • (Mobiel) telefoonnummer;
 • IP-adres;
 • Technische browsergegevens;
 • Cookie-ID
 • Klik- en surfgedrag.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Vertrouwelijkheid en verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor directe marketingdoeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij 1) u hier voorafgaand toestemming voor heeft verstrekt, 2) dit noodzakelijk is in kader van de uitvoering van de overeenkomst of 3) wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging

I&DT maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een met cryptografische authenticatie (TLS) beveiligde verbinding.